Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego: 2019

Parlament Europejski opublikuje wyniki wyborów europejskich w 2019 r. w podziale na kraje, a także prognozę jego składu w dniu 26 maja 2019 r. W pełnym poszanowaniu krajowych ordynacji wyborczych wykonawca Parlamentu Kantar opracuje unijne i krajowe prognozy dotyczące mandatów poselskich. Przegląd europejski będzie stanowił pierwszą ogólną prognozę obejmującą ogólne dane liczbowe dla grup politycznych w oparciu o strukturę ustępującego Parlamentu. Dostępne dane będą się wyświetlać wraz z zakończeniem głosowania w poszczególnych państwach członkowskich. Prognozy będą aktualizowane do czasu zakończenia głosowania przez wszystkie państwa członkowskie i opublikowania ostatecznych wyników przez krajowe organy wyborcze.

Ponadto wczesnym wieczorem 26 maja w krajach, w których głosowanie już się zakończyło, strony krajowe będą wyświetlać wyniki wyborów w podziale na krajowe partie i grupy polityczne, wyrażone w procentach i w liczbie mandatów, jak również dane dotyczące frekwencji, ogłoszone przez krajowe organy wyborcze. Strony krajowe będą dodawane i aktualizowane wraz z zakończeniem głosowania w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Czym jest „prognoza”? Prognoza Parlamentu Europejskiego przedstawia szacunki dotyczące jego składu po wyborach. Ze względu na różne terminy głosowania w krajach UE każda prognoza podczas tej nocy wyborczej będzie oparta na połączeniu dostępnych danych, począwszy od nieoficjalnych danych wyborczych, takich jak sondaże po wyjściu z lokalu wyborczego lub szacunki opublikowane w państwach członkowskich, aż po oficjalne krajowe wyniki wyborów. Dane, bez względu na ich kategorię, zostaną opublikowane w odniesieniu do państw członkowskich dopiero po zakończeniu w nich głosowania. Kantar, wykonawca Parlamentu na potrzeby wyborów, rozdziela wyniki krajowe na obecne grupy polityczne w oparciu o ordynację wyborczą każdego kraju, przedstawiając pełny podział miejsc w Parlamencie Europejskim. Ponieważ przyszły skład nowo wybranego Parlamentu i jego grup politycznych nie może zostać przedstawiony przed sesją inauguracyjną w lipcu 2019 r., prognoza składu Parlamentu opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu.

Co oznacza kategoria „inne”? Prognoza składu Parlamentu opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu i jego grup politycznych i nie ma wpływu na skład przyszłego Parlamentu ogłoszony na posiedzeniu inauguracyjnym w lipcu 2019 r. Partie krajowe reprezentowane obecnie w Parlamencie znajdą się w tej samej grupie politycznej, w której były w ustępującym Parlamencie. Partie krajowe, które nie są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim, ale są już członkami uznanej europejskiej partii politycznej, zostaną umieszczone w grupie politycznej, z którą powiązana jest ta europejska partia polityczna. Partie krajowe, które nie są obecnie reprezentowane w Parlamencie Europejskim ani nie mają żadnych oficjalnych powiązań z uznaną europejską partią polityczną, zostaną zaklasyfikowane do kategorii „inne”, z zastrzeżeniem ich orientacji politycznej. Przypisanie partii krajowej do danej grupy politycznej (lub przesunięcie z kategorii „inne” do grupy politycznej) nastąpi dopiero po otrzymaniu przez służby Parlamentu pisemnego potwierdzenia. Ponieważ nie możemy przesądzać o grupie (grupach), z którą (którymi) zostaną one powiązane, kategoria ta jest równo podzielona na lewą i prawą stronę sali posiedzeń plenarnych w graficznej reprezentacji ogólnej prognozy dotyczącej mandatów.


Dowiedz się, na jakich zasadach odbywają się wybory europejskie
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres